โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


นายทำนุ ชาภักดี
ครู

นายอำนวย ประเสริฐศรี
พนักงานราชการ