โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายรุ่งระวี สกุลนามรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุจินต์ สมหมาย
พนักงานราชการ