โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบังอร แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการ

นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
ครู ชำนาญการ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');