โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 3,026

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
ม.1 9 11 20  
ม.2 12 15 27  
ม.3 15 12 27  
ม.4 12 10 22  
ม.5 10 9 19  
ม.6 23 24 47  
รวมทั้งสิ้น 162  

 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');