โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 3,533

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
ม.1 9 11 20  
ม.2 12 15 27  
ม.3 15 12 27  
ม.4 12 10 22  
ม.5 10 9 19  
ม.6 23 24 47  
รวมทั้งสิ้น 162