โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้เข้าชม 1,955

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2.โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

3.โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(โปรแกรมคณิต-ภาษา-อุตสาหกรรม)

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');