โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้เข้าชม 2,597

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2.โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

3.โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(โปรแกรมคณิต-ภาษา-อุตสาหกรรม)