โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

พันธกิจ/เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 2,686

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
            2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

เป้าประสงค์
             
1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสูงขึ้น

                    1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสารภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  2  ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน
                   1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามระดับชั้น
                   1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS : Independent Study)
                    1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM  Education)
                   1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร
                    1.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป
                   1.7 ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
                   1.8  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่มีในชุมชน
                   1.9  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการของหลักสูตรสถานศึกษา  และคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือรับผิดชอบ มีวินัย สัมมาคารวะ
                    1.10  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
                   1.11 ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ด้านเชื้อชาติ, ศาสนา  และภูมิลำเนา
                   1.12 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
                   1.13 ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีและความเป็นสุภาพบุรษ  ตามวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทย
                   1.14 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมโลก
                   1.15 ผู้เรียนมีนิสัยมัธยัสถ์และอดออม
        2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับสากล
                    2.1  มีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ชัดเจน
                   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard  Shool)
                   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
                   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  learning  และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic  Assessment)
                   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ปี  2560
                    2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ 
                   3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในรูปแบบ  Active  Learning
                   3.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                   3.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
                   3.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
 
                   3.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ  PLC  (professional learning community)