โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน

ผู้เข้าชม 2,820

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนประสานมิตรวิทยาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  2564”

 

 

ปรัชญาโรงเรียน                     :  ปญ ญา วโร  ปรโม  วโส ( ปัญญาคืออำนาจ)      

คติธรรมโรงเรียน                  :  ความรู้คู่คุณธรรม     

คำขวัญ                                    :  สามัคคี  มีวินัย  รู้อภัย  ใจกตัญญู  รู้หน้าที่  

สีประจำโรงเรียน                   :  เหลือง  ฟ้า  ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน            :  ต้นยางนา   

ดอกไม้ประจำโรงเรียน          :  ดอกปีบ(กาซะลอง)   

อุดมการณ์ของโรงเรียน         :  การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต