โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน

ผู้เข้าชม 2,166

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนประสานมิตรวิทยาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  2564”

 

 

ปรัชญาโรงเรียน                     :  ปญ ญา วโร  ปรโม  วโส ( ปัญญาคืออำนาจ)      

คติธรรมโรงเรียน                  :  ความรู้คู่คุณธรรม     

คำขวัญ                                    :  สามัคคี  มีวินัย  รู้อภัย  ใจกตัญญู  รู้หน้าที่  

สีประจำโรงเรียน                   :  เหลือง  ฟ้า  ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน            :  ต้นยางนา   

ดอกไม้ประจำโรงเรียน          :  ดอกปีบ(กาซะลอง)   

อุดมการณ์ของโรงเรียน         :  การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');