โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

อัตลักษณ์โรงเรียน

ผู้เข้าชม 2,552

อัตลักษณ์ของนักเรียน
อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สถานศึกษาพอเพียง

 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-34-204-169-76.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-25','2019','08','33100548');