โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 5,429

ประวัติโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

            เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ สภาตำบลอีปาดโดย นายทองดี สุรวิทย์ 

กำนันตำบลอีปาด ได้เสนอขอให้โรงเรียนละทายวิทยา มาดำเนินการเปิดโรงเรียน

สาขาละทายขึ้นในเขตตำบลอีปาด นายพิเชษฐ์   ผาคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

ได้มอบหมายให้  นายสำนวน    เพ็งชัย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา 

เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสภาตำบลอีปาด

            วันที่     เมษายน  ๒๕๓๖  คณะกรรมการสภาตำบลได้มีมติแจ้งความจำนง

ยกพื้นที่ที่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ดอนบาก อยู่ในเขตตำบลอีปาดประมาณ  ๕๐ ไร่ ๑๐  ตารางวา 

 ในกรมสามัญศึกษา เพื่อใช้สำหรับจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลอีปาดต่อไปและทางตำบล

ได้เสนอ นายไพบูลย์  เสลานนท์   นายอำเภอกันทรารมย์  และนายวิโรจน์   โชติพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ใช้สำหรับก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา

ประมาณ  ๕๐ ไร่ ๑๐  ตารางวา  

            ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖   ทางโรงเรียนละทายวิทยา  จึงขออนุมัติจัดตั้งศูนย์การเรียน

โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านอีปาดเป็นห้องเรียนมีนักเรียนชั้นม.๑  จำนวน ๓๙  คน

มีนายสำนวน  เพ็งชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและบริหารงานศูนย์การเรียน 

ครูจากโรงเรียนละทายวิทยาหมุนเวียนเดินทางมาสอน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนได้รับความอนุเคราะห์

จากสภาตำบลและผู้ปกครองนักเรียน

            วันที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาละทายวิทยา

ตำบลอีปาด

            ปีการศึกษา   ๒๕๔๐   โรงเรียนสาขาละทายวิทยา  ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อ 

โรงเรียนประสานมิตรวิทยาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่     พฤษภาคม  ๒๕๔๐  

            และในวันที่  ๑๑    กรกฎาคม    ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษาได้ออกคำสั่งที่  ๒๙๖๓/๒๕๔๐

แต่งตั้งให้นายสำนวน  เพ็งชัย  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยามาปฏิบัติหน้าที่ 

ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติ

ให้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

            ในปีงบประมาณ  ๒๕๔๖  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖  

ปรับปรุง ๔๖   จำนวน ๑  ห้องเรียน บ้านพักครูแบบ๒๐๗  จำนวน    หลัง  บ้านพักครูแบบ๒๐๓/๒๗ 

จำนวน ๑ หลัง  และบ้านพักนักการภารโรงแบบ๓๒  จำนวน ๑ หลัง  ห้องน้ำ ห้องส้วมแบบ ๖

ที่ /๒๗  จำนวน ๑ หลัง สนามบาสเกตบอลแบบฟีฟ่า จำนวน ๑ สนาม ถนนคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร

ยาว ๒๖๐ เมตร  รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท  ( สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )

           

            ทำเนียบผู้บริหาร

        ๑.  นายสำนวน  เพ็งชัย   พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๘

        ๒.  นายอำไพ   นวลศิริ    พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑

        ๓.  นายสุระคติ  ทองคำ   พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

        ๔.  นายวิเชียร  บุญมาก   พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
        ๕. ดร.มณีรัตน์  ปรินายวนิชย์  พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
        ๖. นายบุรินทร์  สุดใจ     พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
        ๗.นางบุญเรือน  คูณทวี  พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน