โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

ผู้เข้าชม 312

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนโยบายและแผน
-  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
-  การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอื่นๆ
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-  ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมฯ ITA Online
-  การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online
-  รายงานการประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนประสานมิตรวิทยาสุจริต
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ITA
-  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
-  โครงการเขตสุจริต
-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส(6เดือน)
-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่

-  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา/คำสั่งมอบหมายงาน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
 

ข้อมูลผู้บริหาร

-  ข้อมูลผู้บริหาร (ทำเนียบผู้บริหาร)
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
-  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ
-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563
-  กฎหมายอื่น

 คู่มือมาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

-  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2561-2564
-  แผนขับเคลื่อนหน่วยงานและระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4 งาน
-  ภาพแนวทางการดำเนินงานงานปี 2563
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
-  คำสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
 

รายงานผลการจัดการศึกษา

-  รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
-  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี 6 เดือน
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
-  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 แผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

-  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ไตรมาสที่ 1
-  รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1
-  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
-  รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 2
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน


แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ
 

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2562
-  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
-  สำเนารายละเอียดการดำเนินงาน
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
-  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร  ปี 2562
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
-  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี