โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา2 ด้วยตารางพันเนตต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

บทคัดย่อ
 
           การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา2 ด้วยตารางพันเนตต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียนในการเขียน genotype ของเซลล์สืบพันธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 21 คน  ที่มีผลการทดสอบประจำหน่วยไม่ผ่าน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ตารางพันเนตต์ในการเขียน genotype ของเซลล์สืบพันธุ์ และตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 2  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของของเมนเดล มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ใบงานที่ 1 การแยกเซลล์สืบพันธุ์ ใบงานที่ 2 การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วัดผลและประเมินผลด้วยแบบทดสอบหลังเรียน นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย คือ การใช้ตารางพันเนตต์ในการเขียน genotype ของเซลล์สืบพันธุ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบคะแนนจากการตอบคำถามใบงานที่ 1, 2 และแบบทดสอบหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดคือ ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนจากการตอบคำถามใบงานที่ 1 ระหว่าง 78 – 88 คะแนน
มีคะแนนรวมเฉลี่ย 85.95 คะแนน/คน
คะแนนจากการตอบคำถามใบงานที่ 2 ระหว่าง 73 – 89 คะแนน มีคะแนนรวมเฉลี่ย 85.19 คะแนน/คน
และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนระหว่าง 69 – 75 คะแนน มีคะแนนรวมเฉลี่ย 73.76 คะแนน/คน และนักเรียนทุกรายมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด