โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจ าลอง DNA โดยใช้ ชุดกิจกรรมการสร้างโมเดลภาพจ าลอง รายวิชาชีววิทยา2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ประสานมิตรวิทยา

รายงานวิจัยในชั้นเรียน   :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การจำลอง DNA  โดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างโมเดลภาพจำลอง  รายวิชาชีววิทยา2  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
ผู้วิจัย :  นางพัชรินทร์    สดมพฤกษ์
                                                      บทคัดย่อ
          รายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา2  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง การจำลอง DNA  โดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างโมเดลภาพจำลอง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนประสานมิตรวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2562  จำนวน 12 คน  ทำการเก็บข้อมูล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  การจำลอง DNA โดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างโมเดลภาพจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น   2 ประเภท คือ
          1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลที่ได้จากนำเสนอชิ้นงานของนักเรียนมาวิเคราะห์ด้านความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา
          2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการนำข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
วิเคราะห์หาค่าดังนี้
2.1  ค่าเฉลี่ย  (x)  ใช้ในการวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน- หลังเรียน
          2.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ใช้วิเคราะห์การกระจายของคะแนนการประเมินผล                ก่อนเรียน - หลังเรียน
          2.3   ค่า  t-test  ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่  .05  และ.01
          ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
          เมื่อคิดที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินก่อนเรียนมีค่า 3.44 และหลังเรียนมีค่า 2.71   ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดต่ำลง แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันมากขึ้น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลังเรียนมีการกระจายของคะแนนน้อยลง  เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  นอกจากจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว ยังสามารถทำให้นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการสร้างโมเดลภาพจำลอง  พบว่า  อยู่ในระดับดี