โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ประกาศผลการเรียน 2/2562

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx