โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

คณะผู้บริหาร


นายบุรินทร์ สุดใจ
รองผู้อำนวยการ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('management','weblogs','ec2-34-231-21-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','33100548');