โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

คณะผู้บริหาร


นางบุญเรือน คูณทวี
ผู้อำนวยการ ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์ ประทุมวงทรัพย์
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ