โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 70 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ม.ค. 2513, 07:00 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 146.61 KB 26
1 ม.ค. 2513, 07:00 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 91.32 KB 28
1 ม.ค. 2513, 07:00 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 1.75 MB 36
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 256.73 KB 48
1 ม.ค. 2513, 07:00 การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 316.14 KB 62
1 ม.ค. 2513, 07:00 SAR61 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 151.1 KB 65
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานผลการประเมินตนเองSAR-ปีการศึกษา-2560 307.11 KB 96
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา-ปีงบประมาณ2560-2563-ล่าสุด1 570.04 KB 103
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2561ปรับ 589.68 KB 98
1 พ.ย. 2558, 00:00 ผลงานวิชาการ 98.49 KB 122
1 พ.ย. 2558, 00:00 เผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ 141.7 KB 113
1 ม.ค. 2513, 07:00 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 135.33 KB 113
1 ม.ค. 2513, 07:00 ใบลาออกนักเรียน 35.86 KB 141
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบลงทะเบียนเรียซ้ำ 82.87 KB 123
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ-80 53.45 KB 120
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบรายงานการแก้-มส-หรือ-มผ 50.36 KB 115
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา 50.96 KB 113
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบคำร้องขอใบ-ปพ.1กรณีสูญหาย 94.08 KB 136
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบคำร้องแก้-0-ร-มส 48.41 KB 107
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบอนุมัติผลการเรียน 32.67 KB 105