โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 70 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนพัฒนางานบุคลคล 652.92 KB 20
1 ม.ค. 2513, 07:00 คู่มือครู 601.47 KB 19
1 ม.ค. 2513, 07:00 คำสั่งแม่บท2563 163.82 KB 19
1 ม.ค. 2513, 07:00 ทะเบียนหนังสือเก็บแบบที่-20-2561-1 n/a 22
1 ม.ค. 2513, 07:00 ทะเบียนหนังสือเก็บแบบที่-20-2562-2 1.14 MB 25
1 ม.ค. 2513, 07:00 ทะเบียนหนังสือเก็บแบบที่-20-2562-1 1.78 MB 23
1 ม.ค. 2513, 07:00 ทะเบียนหนังสือเก็บแบบที่-20-2561-2 918.12 KB 22
1 ม.ค. 2513, 07:00 หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย 1.1 MB 19
1 ม.ค. 2513, 07:00 หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น 841.71 KB 20
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 5/2562 116.87 KB 25
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 2/2563 115.64 KB 25
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 1/2563 116.31 KB 20
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 7/2562 114.93 KB 26
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 6/2562 119.72 KB 28
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 4/2562 123.22 KB 25
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 3/2562 118.93 KB 22
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประชุม 1/2562 134.44 KB 24
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 1.71 MB 22
1 ม.ค. 2513, 07:00 กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 62.47 KB 20
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.71 MB 24