โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

:

พบข้อมูล: 47 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 256.73 KB 5
1 ม.ค. 2513, 07:00 การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนประสานมิตรวิทยา 316.14 KB 5
1 ม.ค. 2513, 07:00 SAR61 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 151.1 KB 6
1 ม.ค. 2513, 07:00 รายงานผลการประเมินตนเองSAR-ปีการศึกษา-2560 307.11 KB 52
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา-ปีงบประมาณ2560-2563-ล่าสุด1 570.04 KB 45
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2561ปรับ 589.68 KB 51
1 พ.ย. 2558, 00:00 ผลงานวิชาการ 98.49 KB 74
1 พ.ย. 2558, 00:00 เผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ 141.7 KB 65
1 ม.ค. 2513, 07:00 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 135.33 KB 70
1 ม.ค. 2513, 07:00 ใบลาออกนักเรียน 35.86 KB 77
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบลงทะเบียนเรียซ้ำ 82.87 KB 73
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ-80 53.45 KB 72
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบรายงานการแก้-มส-หรือ-มผ 50.36 KB 69
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา 50.96 KB 73
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบคำร้องขอใบ-ปพ.1กรณีสูญหาย 94.08 KB 75
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบคำร้องแก้-0-ร-มส 48.41 KB 70
1 ม.ค. 2513, 07:00 แบบอนุมัติผลการเรียน 32.67 KB 68
29 มิ.ย. 3101, 00:00 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 16 ปีชาย การแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ 128.24 KB 147
11 เม.ย. 2558, 00:00 ประกาศกรรมการสอบ 184.03 KB 99
11 มิ.ย. 2558, 00:00 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 167.67 KB 120
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-34-204-169-76.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-25','2019','08','33100548');