โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสำนวน เพ็งชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2548
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นายอำไพ นวลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 3
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสุระคติ ทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายวิเชียร บุญมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 5
ชื่อ ผู้บริหาร : ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มีนาคม 2557-ปัจจุบัน
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 6
ชื่อ ผู้บริหาร : นายบุรินทร์ สุดใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-ปัจจุบัน
สถานะ : อดีตผู้บริหาร