เว็บไซต์คณะครู

นางสาววิไล ทะวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

หมวดหมู่เนื้อหา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นางสาววิไล ทะวีสุข

หน้าแรก ::

แบบทดสอบออนไลน์ ครูวิไล

ข้อสอบออนไลน์ การงานอาชีพฯ
ข้อสอบออนไลน์ การงานอาชีพฯ
2 เม.ย. 2558

ข้อสอบออนไลน์ การงานอาชีพฯ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('blog','weblogs','ec2-54-226-102-115.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-06-18','2019','06','33100548');