เว็บไซต์คณะครู

นายสุจินต์ สมหมาย
พนักงานราชการ

หมวดหมู่เนื้อหา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว นายสุจินต์ สมหมาย

หน้าแรก ::

แบบทดสอบออนไลน์ ครูสุจินต์

คอมพิวเตอร์เบื้อต้น
คอมพิวเตอร์เบื้อต้น
2 เม.ย. 2558

คอมพิวเตอร์เบื้อต้น
ตัวอย่างแบบทดสอบที่ 2
ตัวอย่างแบบทดสอบที่ 2
3 เม.ย. 2558

ตัวอย่างแบบทดสอบที่ 2
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('blog','weblogs','ec2-3-226-243-226.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-15','2019','12','33100548');