โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนประสานมิตรวิทยา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

              โดย มีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ