โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

นำเสนอผลงานจากรายวิชาโครงงานและการศึกษาค้นคว้าอิสระ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นักเรียนทุกระดับชั้นได้นำเสนอผลงานจากรายวิชาโครงงานและการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อเป็นการประมวลผลที่ได้ศึกษาค้นคว้าตลอดปีการศึกษา