โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

พิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา

นที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โดยงานสภานักเรียน จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา ผู้เป็นเสมือนเรือจ้างคอยส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่ง เป็นพระคุณที่สามที่ยากจะหาสิ่งตอบแทน ด้วยความสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ ทุกด้วยใจจึงเรียงร้อย สร้างสรรค์พานไหว้ครูเพื่อไหว้ครูในวันนี้ กรวยดอกไม้ช่อแล้วช่อเล่า ส่งจากมือน้อยๆถึงดวงใจทุกดวงของครู เป็นดังเหมือนพลังใจในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ต่อไป...ความภูมิใจไม่ได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี...น้อมวันทา บูชาครู
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-35-172-111-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-15','2019','11','33100548');