โรงเรียนในสังกัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.ประสานมิตร เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โดยงานบริหารทั่่วไป ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา (8 พฤษภาคม) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในภาคการศึกษาใหม่ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และการประกอบกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้กับนักเรียน
update tbsetting set setting_view_today='51' where school_id ='33100548'